Provozní řád 2018/2019

 

Údaje o zařízení:

 

Mateřská škola při Základní škole Lipno nad Vltavou 38, 382 78

Tel.                  +420 776 472 625 (MŠ)

                                380 736 273 (ZŠ)

                                380 736 278 ( JÍDELNA )

                        +420 777 417 545 ( ODHLAŠOVÁNÍ A PŘIHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ - JÍDELNA) 

Zřizovatel : Obecní úřad Lipno nad Vltavou

 

Popis zařízení:

 

Typ školy     : mateřská škola s celodenním provozem,

                                   součástí je školní jídelna

 

Počet tříd: dvě třídy – povolená kapacita 45 dětí

I. třída KOŤÁTKA –  28 dětí, Od 2let - 4let (malé děti)

II. třída RYSÍCI – 17 dětí, Od 5let do 6let (předškolní děti)

Provozní doba: od 630 – do 1600 hod.

 

 

Personál:                   3 kvalifikovaní pedagogičtí pracovníci

                                   1 kvalifikováná chůva (asistence u 2letých dětí)

                                   1 provozní zaměstnanec

                                   2 pracovnice školní jídelny

 

Režim dne

Mateřská škola doplňuje rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni podporuje zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte a vytváří optimální podmínky pro jeho individuální rozvoj a pro navazující vzdělávání v ZŠ.

 

I. třída KOŤÁTKA- Scházecí třída          

 • 6:30 - 8:00 hod. Příchod dětí do MŠ, volná hra, pohybová chvilka 
 • 8:15 - 8:20 hod. Osobní Hygiena 
 • 8:20 - 8:50 hod. Dopol.svačina 
 • 9:00 - 9:30 hod. Řízená činnost 
 • 9:30 - 11:15 hod. Pobyt venku             
 • 11:20 - 12:00 hod. Osobní hygiena, oběd 
 • 12:00 - 13:30 hod. polední spánek- po obědě předškoláci odcházejí pracovat do třídy  
 • 13:30 - 14:00 hod. Osobní hygiena, svačina  
 • 14:00 - 16:00 hod. Didaktické hry, volná hra, pobyt venku, rozcházení dětí  

II. třída RYSÍCI

 • 6:30 - 7:45 hod. Scházení dětí v první třídě KOŤÁTEK
 • 7:45 hod. přechod dětí do 2. třídy RYSÍKŮ
 • 7:50 - 8:05 hod. Tělovýchovná chvilka
 • 8:05 - 8:10 hod. Osobní hygiena
 • 8:10 - 8:30 hod. Dopolední svačina
 • 8:35 - 9:30  hod. Řízená činnost
 • 9:30 - 11:15 hod. Pobyt venku
 • 11:15 - 12:00 hod. Oběd, osobní hygiena
 • 12:00 - 12:30 hod. Odpočinek u pohádky
 • 12:30 - 13:30 hod. Práce s předškoláky
 • 13:30 - 14:00 hod. Svačina
 • 14:00 - 16:00 hod. Didaktické hry, volná hra, pobyt venku, rozcházení dětí

 

Všechny děti se každé ráno do 7:45 hod. scházejí v I. třídě KOŤÁTEK. Od 7:45 hod. jsou děti ve svých třídách. Na odpolední odpočinek a činnosti jsou děti v prostorách ložnice. Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti a aktuální potřeby dětí.

 

Hra:

je zařazována průběžně ve všech částech dne, volná hra převládá v době scházení arozcházení dětí a během odpoledního odpočinku.Řízené činnosti zařazujeme zpravidla před pobytem venku.

 

Pohybové aktivity:

probíhají v průběhu celého dne, k jejich uskutečnění je využíván prostor tříd i školní hřiště a prostranství v okolí školy.

 

Pobyt venku:

Probíhá hodinu a půl dopoledne. Délku pobytu venku přizpůsobujeme počasí a stavu ovzduší, zpravidla v prostorách školní zahrady.

Školní zahrada je plně oplocena, poskytuje dětem travnatou plochu, 2x pískoviště, lavičky, stůl, houpačku, dřevěný vlak, housenku a pejska, dále pak dětský dřevěný domeček a kolotoč. Náčiní a hračky jsou umístěné v dřevěném domku, který je uzamykatelný.

Vše je upravováno a průběžně udržováno pro bezpečný pobyt dětí venku, 1x za rok je prováděna odborná revize tělovýchovného nářadí na školní zahradě.

V letním období mají děti během pobytu venku pokrývku hlavy, sluneční brýle, ochranný krém s UV faktorem.

 

Pobyt venku může být zkrácen nebo zcela vynechán pouze při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách.

Pro pobyt venku je využíváno i nejbližšího okolí MŠ. Při pobytu venku jsou využívány činnosti řízené i spontánní:

 • sezónní činnosti
 • tvořivé, praktické a kognitivní činnosti
 • pohybové a sportovní hry s náčiním
 • turistika

 

Při bezpečnostní kontrole dětského hřiště MŠ bylo zjištěno, že vzdálenost od plotu ke kolotoči není bezpečná. Z toho důvodu, je vždy při pobytu dětí na kolotoči zajištěn pedagogický dozor a děti jsou řádně poučeny o bezpečném pohybu na kolotoči. To nám stanovují dohodnutá pravidla, která jsme s dětmi vytvořili.

 

Odpočinek

K odpolednímu odpočinku dětem slouží prostory ložnice. Každé dítě má přiděleno své lůžko. Doba a forma odpočinku vychází z individuálních potřeb dětí. Zpravidla od 1200 hod - do 1330 hod. děti odpočívají při čtené nebo reprodukované pohádce. Předškolní děti nemusí spát, zúčastňují se klidných aktivit ve třídě pod dohledem pedagogického pracovníka. Tyto aktivity jsou organizovány tak, aby nerušily spící nebo dále odpočívající děti. Donucovat děti ke spánku je nepřípustné. 

 

Stravování

Stravování dětí a zaměstnanců je zajišťováno vlastní školní kuchyní. Podrobný režim přípravy jídel je uveden v provozním řádu školní kuchyně. Pokud je dítě přítomno v době podávání stravy, vždy se stravuje.

Oběd i ranní a odpolední svačinky probíhají ve školní jídelně, na stolování dohlížejí učitelky. Výdej jídel zajišťují pracovnice školní jídelny. Násilně nutit děti do jídla je nepřípustné.

Mezi jednotlivými jídly jsou zpravidla tříhodinové intervaly.

 

Pitný režim

V každé třídě jsou celodenně k dispozici dvě konvice. Jedna s ředěným ovocným nápojem a druhá s čistou vodou. Děti mají možnost se napít v průběhu celého dne dle vlastní potřeby. Na přijímání tekutin dětmi dohlížejí učitelky. V letních měsících je dětem zajištěno podávání tekutin během celého pobytu venku.

 

Otužování:

vzduchem:

 • vyvětrání v průběhu dne                     
 • dostatečný pobyt venku
 • vhodným oblékáním na pobyt venku (přiměřený oděv odpovídající počasí)
 • děti mají možnost si během dne některé části oděvu odložit nebo naopak obléci

 

Způsob zajištění vhodného mikroklimatu

 

Způsob a intenzita větrání

Pravidelné větrání, podle aktuálního stavu ovzduší:

 • ráno před příchodem dětí do třídy-  intenzivní vyvětrání                                
 • v průběhu dne krátké, ale intenzívní větrání
 • před odpoledním odpočinkem dětí, někdy i během něj

 

Teplota vzduchu:   

Prostory určeny ke hře jsou vytápěny na 20oC až 22oC.

Kontrolu teploty vzduchu zajišťuje školnice, každá třída je vybavena nástěnným teploměrem

 

Osvětlení

Třídy i herny jsou dostatečně osvětleny denním i umělým světlem.

Ochranu před oslněním zajišťují v oknech žaluzie. Povrchy pracovních ploch nejsou lesklé.

 

Zásobování pitnou vodou

Vodu odebíráme z městské vodovodní sítě.

 

Způsob zajištění výměny a skladování prádla

Výměna a praní prádla

 • lůžkovin  jednou za 3 týdny
 • ručníků jednou za týden, nebo v případě potřeby ihned

Výměnu prádla provádí školnice, prádlo k vyprání připraví k odvezení do prádelny se kterou je škola dohodnuta. Vyprané prádlo je ukládáno do větratelné skříně. Pyžama si děti odnášejí domů na vyprání 1x za dva týdny.

 

Hygienicko-protiepidemický režim

Za řádné provádění úklidu a dezinfekce v prostorách mateřské školy zodpovídá školnice.

Způsob a četnost úklidu a čištění

Denně:

 • setření na vlhko: všech podlah, okenních parapetů, rukojetí splachovadel, krytu topných těles a klik
 • vynášení odpadků,
 • vyčištění koberců vysavačem
 • za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytí umývadel, záchodových mís, sedátek na záchodech

 

Týdně:

 • omytí omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfekce umýváren a záchodů
 • dezinfekčním prostředkem setření podlahových ploch, okenních parapetů, nábytku,

 

2x ročně:

 • umytí oken včetně rámů
 • umytí svítidel
 • celkový úklid všech prostor školy

 

 

Péče o školní zahradu

Mateřská škola má vlastní oplocenou školní zahradu. Učitelky denně při pobytu s dětmi na zahradě kontrolují, zda se na ploše nenacházejí nebezpečné předměty (injekční stříkačky, ostré předměty, uhynulá zvířata, další nečistoty apod.). S úklidem papírků, kamenů, suchého listí a klacíků mohou v rámci vzdělávacích činností pomáhat pod dohledem učitelky i děti, avšak vždy s ohledem na zajištění hygieny a bezpečnosti dětí (papírky napichovat na klacíky, používat ochranné rukavice, okamžité mytí rukou po ukončení činností apod.). 

Pískoviště jsou přikryta novými sítěmi proti znečištění zvířaty, spadu listí a jiných nečistot. Výměna certifikovaného písku se provádí 1x ročně. 

Sekání trávy a údržbu zahrady zajišťují pracovníci Obecního úřadu.

 

O vydání Provozního řádu jsou všichni zaměstnanci informováni na provozní poradě. Nově přijímaní zaměstnanci budou s tímto předpisem seznámeni před podpisem pracovní smlouvy.

Provozní řád je trvale umístěn na informační nástěnce v MŠ. 

Účinnost tohoto provozního řádu: od 28.9. 2018

 

 

V Lipně nad Vltavou dne 27. 9. 2018

 

 

 

Schválila:

 ředitelka Zš a Mš

Mgr. Marika Rynešová

 

Zpracovala:

Bývalá vedoucí učitelka MŠ- Bc. Veronika Račáková

Upravila a aktualizovala vedoucí MŠ- Eva Sekyrová

 

 

 

                                                                                   


Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Lipno nad Vltavou

Lipno nad Vltavou 38
382 78ředitelna: 380 736 273
mateřská škola: 776 472 625
školní družina: 606 116 221
jídelna: 380 736 278
jídelna mobil: 777 417 545Něco málo o nás

Základní škola Lipno nad Vltavou je malotřídní základní škola. Děti z 5 ročníků jsou rozděleny do 3 tříd. Zároveň provozujeme také mateřskou školu, kde jsou v provozu dvě třídy.