Řád školní jídelny

 

 

Základní škola a Mateřská škola Lipno nad Vltavou

Lipno nad Vltavou 38, Lipno nad Vltavou 382 78, IČO 70659273, tel. 380 736 278, 777 417 545 Email: Zs.Lipno.jidelna@seznam.cz

 

 

Vnitřní řád školní jídelny

Platnost: od 31. 8. 2018

 

Pracovní doba školní jídelny         7,30 – 13,30 hodin

      Vedoucí školní jídelny: Milena Krátká

Provozní doba školní jídelny         7,00 – 14,00 hodin     

      Kuchařka: Růžena Kubištová, Jiřina Vávrová 

Výdej stravy pro děti, pro žáky a zaměstnance   11,15 – 14,00 hodin

 

Telefon

Kancelář 380 736 278, 777 417 545

 

Platby:

Vždy od 15. dne až do konce měsíce!!!

Možnosti: 

HOTOVĚ - v kanceláři školní jídelny u vedoucí ŠJ Mileny Krátké, pokaždé zpětně za měsíc zpět (např. v říjnu za září....atd.).

PŘÍKAZEM - na číslo našeho účtu 51-9242940207/0100, variabilní symbol: 12345, do zprávy pro příjemce prosím uvádějte jméno strávníka (jméno Vašeho dítěte, žáka) a posílejte přesnou částku.

 

Pokud není stravné zaplaceno, nemá žák - strávník na oběd nárok.

Strávník, který nemá uhrazenou stravu, může být na příkaz ředitelky školy ze stravování vyloučen.

 

 

 

Přihlašování

Obědy se přihlašují den předem do 13,00 hodin.

Tel. kancelář: 380 736 278, mobil: 777 417 545 /SMS zpráva/

e-mail:  Zs.Lipno.jidelna@seznam.cz

Po prázdninách jsou opět všichni strávníci PŘIHLÁŠENI  dle stravovacích zvyklostí.

 

Odhlašování

Odhlášku proveďte nejpozději do 8.00 h ráno týž den.

Tel. kancelář: 380 736 278, mobil: 777 417 545 /SMS zpráva/

e-mail:  Zs.Lipno.jidelna@seznam.cz

V případě nemoci poskytne ŠJ strávníkům první den nemoci oběd  do jídlonosičů dle vyhlášky č. 107/2005 Sb.§ 4., odst. 9. Další dny je nutno se odhlásit. Neodhlášené propadají podle zákona 561/2004Sb.

V případě plánované nepřítomnosti strávníka, není na stravu nárok. Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu, se finanční náhrada neposkytuje!

V případě, že strávník nebude řádně odhlášen, je povinen tuto stravu zaplatit.

Svátky, prázdniny a ředitelské volno, jsou automaticky odhlašovány.

Výlety a nemoci si odhlašuje strávník sám (Zákonný zástupce dítěte).

 

Přihlášky ke stravování (FORMULÁŘ)

Přihlášky se vyplňují při změnách ve školním roce a při přijetí nového strávníka.

Tato přihláška platí po celou dobu školní docházky.

Přihlášku je možné vyzvednout v kanceláři školní jídelny.

Odevzdávají se do 7. září daného roku.

 

Žák - strávník má povinnost

- dodržovat řád a příslušné instrukce školní jídelny

- chovat se při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly stolování

- řídit se pokyny vedoucí stravování, dohlížejícího pedagoga, paní kuchařky

- umožnit plynulý chod výdeje obědů včetně časného odchodu z jídelny

- odnést po jídle použité nádobí a zanechat po sobě čisté místo u stolu

- zamezit plýtvání s potravinami, nepohazovat potraviny po jídelně, škole a ani v okolí školy

- nahlásit změnu bydliště, čísla účtu či ukončení stravování!

 

Stravování se řídí vyhláškou o školním stravování č. 107/2005 Sb. z 25. února 2005 a č. 107/2008 z 13. března 2008 příloha č. 2 a novelou vyhlášky č. 463/2011 ze dne 23. 12. 2011 vyhláškou č. 852/2004 ze dne 29. dubna – nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) – o hygieně potravin.

 

GDPR                                                                                                                                                                                        Škola (školské zařízení) přijala potřebná organizační a technická opatření k zajištění souladu s požadavky nařízení parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále jen „GDPR“). Téměř všechny osobní údaje vztahující se k dětem, žákům a studentům jsou zpracovávány za účelem splnění právní povinnosti (zejména podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů apod.). Dále jsou některé osobní údaje zpracovávány v souladu se článkem 6 „GDPR“, a to například plnění smlouvy, oprávněný zájem správce apod. V případě, že ke zpracování není relevantní právní titul, obrátíme se na Vás jako zákonné zástupce se žádostí o výslovný, svobodný, konkrétní a informovaný souhlas subjektů údajů (zpravidla v případě zpracování fotografií a údajů za účelem propagace školy apod.). V této souvislosti má subjekt údajů právo na opravu, právo na výmaz, být zapomenut, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku a v případě uděleného souhlasu jej vzít zpět. V případě požadavku na uplatnění Vašich práv jako zákonných zástupců nebo zletilých žáků vždy kontaktujte vedení školy.     

 

Stravování zaměstnanců ZŠ A MŠ

Zaměstnanci ZŠ a MŠ, praktikanti, zaměstnanci na dohodu dle vyhlášky č. 84/2005 ze dne 14. února 2005, §3 odst. 4 – organizace poskytuje strávníkům za sníženou úhradu jen jedno hlavní jídlo během směny. Nestanoví – li tato vyhláška jinak, pokud jejich přítomnost v práci během této směny trvá alespoň 3 hodiny. Příspěvek z FKSP se poskytuje pouze zaměstnancům ZŠ a MŠ.

Stravování se neposkytuje v den dovolené, čerpání náhradního volna, v další dny nemoci, pokud je zaměstnanec na pracovní cestě (např. školení – při čerpání stravného za cestovné), na mateřské dovolené, propustka k lékaři na celý den.

Osoby, které se nestravují pravidelně, mohou být stravováni v rámci hlavní činnosti za úplatu (§123 školského zákona).

 

Dohled v jídelně

- vykonávají pedagogičtí pracovníci školy

- vydává žákům - strávníkům takové pokyny, které souvisí s plněním vnitřního řádu ŠJ, zajištuje

  bezpečnost a nezbytná organizační opatření

- ručí za pořádek a klid ve všech prostorách jídelny

- žáky nenutí násilně do jídla

- sleduje stolování žáků a upozorňuje na nedostatky v kultuře stolování

- dbá na slušné a ohleduplné chování a dodržování hygieny žáků

 

 

 

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny je vyvěšen ve školní jídelně, na webových stránkách školy a v kanceláři u vedoucí stravování.

 

Změny

/např. čísla účtu atd./ je povinnost nahlásit osobně!

 

Věkové kategorie:

Dle vyhlášky č. 107/2005Sb. a vyhl. č. 107/2008 příloha č. 2 /viz. finanční limity/ na nákup potravin a novelou vyhlášky č.463/2011 ze dne 23. 12. 2011.

1. věková skupina 2 roky

2. věková skupina 3 – 6 let

1.     věková skupina  7 – 10 let

2.     věková skupina 11- 14 let

 

Jídelníček

Na běžný týden je vyvěšen na nástěnce ve školní jídelně a v šatně mateřské školy. Také ve vestibulu, a  na internetových stránkách ZŠ a MŠ Lipno nad Vltavou – STRAVOVÁNÍ.

 

Organizace provozu ve školní jídelně ZŠ

 

·         Obědy jsou vydávány v čase 11,15 h do 13,30 h.

Výdej je dále rozdělen takto:

Žákům a zaměstnancům jsou obědy vydávány od 12,00 h až 13,30 h.

·         Před vstupem do jídelny si strávníci odloží aktovky na určená místa a umyjí si ruce.

·         Vstupují do jídelny na pokyn pedagogického dohledu slušně, ve frontě se nestrkají a zachovávají klid po celou dobu v jídelně

·         Strávníci jsou povinni dodržovat předpisy o hygieně při společenském stravování: zachovávat v jídelně čistotu a klid, nechodit do jídelny nevhodně oblečeni a bez pokrývky hlavy

·         Strávníci jsou povinni dbát pokynů personálu kuchyně.

Po dobu oběda je v jídelně pedagogický dohled, který dohlíží na strávníky dle pokynů vedení ZŠ (Zákon 561/2004 Sb. §164 odst. 1). Dozírající pracovníci vydávají pokyny k zajištění kázně strávníků, hygienických a kulturních stravovacích návyků. Žáci jsou povinni dbát pokynů pedagogického dohledu.

·         Strávník 1. stupně si po vstupu do jídelny vezme příbor a skleničku a odnese jej ke stolu, kde dostane polévku. Poté si půjde pro hlavní jídlo, které opatrně odnese ke svému stolu. 

·         Po konzumaci oběda odnese použité nádobí do okénka k mycí lince, kde ho

      roztřídí /příbor odloží do nádoby k tomu určené/.

Při rozbití nádobí nebo rozlití (pití, polévky, omáčky atd.) – požádá strávník personál kuchyně o úklidové prostředky a za pomoci pedagogického dohledu po sobě uklidí.

·         Technické, nebo hygienické závady nahlásí strávník vedoucí školní jídelny.

·         Není dovoleno vodit do jídelny psy, kočky ani jiná zvířata.

·         Připomínky k provozu je možno projednat u vedoucí školní jídelny.

·         Při vzniku epidemie jsou strávníci povinni podrobit se pokynům OHS.

 

 

Organizace provozu ve školní jídelně pro MŠ

 Přesnídávky a odpolední svačiny

- děti chodí na svačiny do školní jídelny, kde je připravena svačina

- na místě k tomu určeném je konvice s nápojem   

- děti si samy chodí pro přesnídávku, kterou jim učitelka podává na talířek

- nápoj, který je připraven rozlévá učitelka do hrnečku

- po snědení přesnídávky si děti odnášejí špinavé nádobí zpět na okénko

 

Oběd

Dětem a zaměstnancům jsou obědy vydávány od 11,15 h až 12,00 h.

 

- učitelky připraví na stoly talíře a lžíce na polévku (polévku nalévá učitelka)

- před vstupem do školní jídelny si děti umyjí ruce v umývárnách v MŠ

- vstupují do jídelny na pokyn pedagogické pracovnice a usedají dle rozpisu

  ke stolečkům

- po konzumaci polévky odnesou použité nádobí do okénka k mycí lince, kde ho

roztřídí /příbor odloží do nádoby k tomu určené/

 

- příbory si děti rozdávají samy

- na pokyn pedagogické pracovnice si přichází pro hlavní jídlo k výdejnímu pultu

- po konzumaci oběda odnesou použité nádobí do okénka k mycí lince, kde ho

  roztřídí /příbor odloží do nádoby k tomu určené/

- při rozbití nádobí nebo rozlití (pití, polévky, omáčky atd.) – požádá strávník personál

  kuchyně o úklidové prostředky a za pomoci pedagogického dohledu po sobě uklidí

- technické, nebo hygienické závady nahlásí strávník vedoucí školní jídelny nebo personálu kuchyně

- není dovoleno vodit do jídelny psy, kočky ani jiná zvířata

- připomínky k provozu ŠJ je možno projednat u vedoucí školní jídelny

 

V případě změn možno upravit vnitřní řád školní jídelny během školního roku.

 

V Lipně nad Vltavou 31. 8. 2018

Vedoucí školní jídelny Milena Krátká

     Ředitelka ZŠ a MŠ Lipno nad Vltavou Mgr. Marika Rynešová
 

 


Kontakt

Základní škola a Mateřská škola Lipno nad Vltavou

Lipno nad Vltavou 38
382 78ředitelna: 380 736 273
mateřská škola: 776 472 625
školní družina: 606 116 221
jídelna: 380 736 278
jídelna mobil: 777 417 545Něco málo o nás

Základní škola Lipno nad Vltavou je malotřídní základní škola. Děti z 5 ročníků jsou rozděleny do 3 tříd. Zároveň provozujeme také mateřskou školu, kde jsou v provozu dvě třídy.